GRATIS levering vanaf €48 🚴

Wij leveren op dinsdag en op vrijdag

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Rose Mary regelen de relatie tussen de Klant en Rose Mary voor wat betreft de gehele dienstverlening van Rose Mary. Door de Rose Mary-website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen neemt de Klant kennis van onderstaande algemene voorwaarden en aanvaardt ook de toepassing daarvan.

Indien de Klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden Rose Mary, is een verder gebruik van de diensten van Rose Mary niet meer mogelijk.

Identiteit Verkoper

Rose Mary

Smart Retail BV met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196, BTW-BE-0640.760.224, RPR Brussel

Klantendienst

Voor vragen en/of klachten over de dienstverlening van Rose Mary kan de Klant telefonisch terecht op het nummer 02/363.55.45 of kan hij/zij per e-mail contact opnemen via hello@chefrosemary.be.

Klant

Een klant kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn, dan wel diens vertegenwoordiger.

Algemene Voorwaarden Rose Mary

1. Dienstverlening Rose Mary:

Rose Mary stelt een assortiment aan versbereide maaltijden, te raadplegen via de Rose Mary website, ter beschikking van de Klant. Na toevoeging van de gewenste maaltijden aan een winkelwagen kan de Klant een bestelling plaatsen met opgave van een datum, tijdsvenster en leveringswijze. Dit overeenkomstig de in de applicatie voorgestelde mogelijkheden. De bestelling inclusief eventuele verzendkosten wordt aan het einde van het bestelproces, via de website volledig betaald door de Klant. De bestelling van de Klant wordt daarna klaargemaakt door een Rose Mary-medewerker en overhandigd overeenkomstig de afgesproken modaliteiten met de Klant.

2. Aanbod en assortiment:

Het aangeboden assortiment is niet bestemd voor een commercieel of beroepsmatig gebruik, zoals doorverkoop, maar is bestemd voor de Klant als eindgebruiker. Het assortiment aan versbereide maaltijden dat beschikbaar wordt gesteld door Rose Mary wordt geheel vrij door Rose Mary bepaald en kan op elk moment worden gewijzigd. Het assortiment dat wordt gepresenteerd geldt steeds zolang de voorraad strekt. Rose Mary doet al het mogelijke om de door de Klant bestelde versbereide maaltijden tijdig klaar te maken in functie van de beschikbare voorraad. Zij gaat daarbij omzichtig en zorgvuldig te werk en verzorgt ook een correcte levering en/of een correct transport tot op de afgesproken locatie voor overhandiging van de bestelling aan de Klant. Afbeeldingen op de Rose Mary-website of op eender welke andere drager uitgaande van Rose Mary omtrent haar dienstverlening zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden product horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving door Rose Mary van het te koop aangeboden artikel. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie richt de Klant zich tot de Klantendienst om zich correct te informeren. Rose Mary is niet aansprakelijk voor materiële fouten of kennelijke zet- of drukfouten. Deze leiden tot een ongeldig aanbod vanwege Rose Mary.

3. Bestelling plaatsen:

De Klant kan producten toevoegen aan zijn/haar winkelwagen. Tijdens het bestelproces ontstaat bij het definitief doorgeven van de bestelling een betalingsverplichting. Na een correct uitgevoerde betaling ontvangt de Klant per e-mail een orderbevestiging met de samenvatting van zijn/haar bestelling en de modaliteiten van de levering. Om over te gaan tot het plaatsen van een bestelling kan de Klant ook een account aan te maken. De aanmaak van een account is kosteloos.

4. Prijzen:

Alle prijzen worden inclusief btw vermeld. De prijs heeft betrekking op het product zoals dat omschreven wordt in de applicatie. Eventuele bijkomende kosten worden steeds duidelijk en transparant meegedeeld aan de Klant vóór hij/zij de bestelling definitief afrond. De prijs van de maaltijd geldt niet automatisch voor eventuele latere bijbestellingen. De prijs is steeds deze zoals aangegeven op de website op het ogenblik van bestelling, tenzij onderling uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Betaling:

De betaling vindt online plaats aan de hand van een betaalmiddel dat door Bancontact wordt ondersteund. De Klant kan geen gebruik maken van leveranciersbonnen, kortingsbonnen of –codes bij deze betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wanneer de Klant het saldo niet heeft voldaan aan het einde van het bestelproces (wegens ontoereikend saldo, afwezigheid elektronisch betaalmiddel, verbroken verbinding, …), is de bestelling niet definitief geplaatst en zal de Klant ook geen orderbevestiging ontvangen. De bestelling is in dat geval niet geplaatst.

6. Levering:

De leveringsmodaliteiten zijn zichtbaar in het bestelproces. De Klant is ertoe gehouden, ingeval van aanhuislevering, goed de regio’s na te gaan waarbinnen levering mogelijk is. Ingeval de wenselijke regio niet is aangegeven, dient de Klant zich te onthouden van het plaatsen van een bestelling of te kiezen voor een andere mogelijke leveringswijze. De Klant geeft overeenkomstig de keuzemogelijkheden in de applicatie aan op welke dag en binnen welk tijdsvenster hij/zij de bestelling overhandigd wenst te zien. Een bestelling kan ten laatste om 12 uur worden geplaatst ingeval een levering op de dag zelf wenselijk is. De levering vindt in dat geval ‘s avonds plaats overeenkomstig de tijdstippen van de vermeldde levermomenten. Rose Mary is gerechtigd de persoon die aanwezig is binnen het afgesproken tijdsvenster en zich aanmeldt met de gegevens van de Klant als gevolmachtigd te beschouwen door de Klant voor de in ontvangstname van de bestelling.

7. Laattijdigheid/niet-aanwezig bij overhandiging:

Is de Klant niet aanwezig op het afgesproken tijdstip voor het in ontvangst nemen van de artikelen, dan wordt hij/zij hierover in eerste instantie telefonisch gecontacteerd. Indien de Klant niet te bereiken is, wordt de bestelling vernietigd. Alle kosten verbonden aan de verleende dienst inclusief het saldo van de bestelde goederen blijven ten laste van de Klant. De Klant heeft geen recht op terugbetaling. Indien de Klant telefonisch bereikbaar is en aangeeft binnen bijzonder korte tijdspanne (max. 10 min.) aanwezig te kunnen zijn, worden de goederen bijgehouden. Is dat niet het geval, dan wordt de bestelling vernietigd. Alle kosten verbonden aan de verleende dienst inclusief het saldo van de bestelde goederen blijven ten laste van de Klant. De Klant heeft geen recht op terugbetaling.

8. Overmacht:

In geval van overmacht (zoals extreme weersomstandigheden, ongeval, …) zal Rose Mary niet aansprakelijk zijn voor het laattijdig ter beschikking stellen van de bestelling of voor het geheel uitblijven van de terbeschikkingstelling. Dit kan dan ook geen aanleiding geven tot een recht op schadevergoeding aan de Klant. Rose Mary stelt evenwel alles in het werk om de Klant daarover zo spoedig mogelijk te berichten. Hetzelfde geldt voor de Klant ingeval van afwezigheid wegens overmacht op het afgesproken tijdstip van overhandiging.

9. Weigering bestelling door Rose Mary:

Een bestelling kan worden geweigerd door Rose Mary in de volgende, niet limitatief opgesomde, gevallen:

  1. Wanneer de dagcapaciteit is bereikt van de koerierdienst voor bestellingen die op locatie worden gebracht. De Klant krijgt hier onmiddellijk melding van tijdens, ten laatste kort na het bestelproces;
  2. Wanneer vermoed wordt dat de bestelling geplaatst werd voor professionele doeleinden of commercieel gebruik; of de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen. Dit vermoeden kan worden afgeleid uit de vaststelling van een abnormale hoeveelheid gereserveerde artikelen;
  3. Wanneer een ernstig vermoeden bestaat van misbruik of kwade trouw door de Klant;
  4. Bij overmacht;
  5. In geval van herhaaldelijke niet-naleving door de Klant van zijn/haar verplichtingen;
  6. In geval van een openstaande schuld;
  7. Wanneer een bestelling werd geplaatst met bezorgadres buiten de leverzone.

Rose Mary kan naar eigen inzicht ook bij te grote volumes, zware orders of excessieve bestellingen (1) een bestelling weigeren of (2) oordelen dat het 2 / 2 volume zal worden beperkt of slechts een deel daarvan zal worden ter beschikking gesteld van de Klant. Rose Mary zal de Klant steeds voorafgaand aan het ogenblik van overhandiging contacteren wanneer een bestelling wordt geweigerd. Een terugbetaling van reeds betaalde maar geweigerde bestellingen/producten zal plaatsvinden binnen de 5 werkdagen na bericht van weigering. Rose Mary behoudt zich het recht voor de Klant te blokkeren voor het plaatsen van toekomstige bestellingen en/of andere maatregelen te nemen teneinde haar rechten te vrijwaren.

10. Annulatie/wijziging bestelling door de Klant:

Een bestelling kan door de Klant worden geannuleerd tot 12 uur op de dag van de overhandiging. De Klant neemt hiervoor contact op met de Klantendienst. Een wijziging van de leveringsdatum en/of het leveringstijdsvenster kan onder dezelfde voorwaarden. Na deze periode is een annulatie of wijziging niet mogelijk en zal de Klant instaan voor alle kosten die verbonden zijn aan de Rose Mary-bestelling.

11. Afwezigheid herroepingsrecht:

Voor sommige gevallen is wettelijk bepaald dat niet in een herroepingstermijn moet worden voorzien (artikel VI.53 WER). Voor het Rose Mary-assortiment geldt het herroepingsrecht niet vermits deze  artikelen snel bederven en over een beperkte houdbaarheid beschikken;  artikelen om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd.

12. Garantie:

De Klant is ertoe gehouden de bestelling onmiddellijk te controleren bij overhandiging. Gelet op het gegeven dat het steeds om verse artikelen gaat moeten klachten wegens tekorten of gebreken op het ogenblik van de overhandiging, zonder enig uitstel, worden meegedeeld aan de Rose Mary-medewerker. Uitsluitingen: Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het artikel in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven of incorrect naleven van de bereidingsinstructies, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het product, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke garantie.

13. Websitegebruik:

De Klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee Rose Mary haar diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de Klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Klant aanvaardt dat Rose Mary niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. Rose Mary kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website van Rose Mary houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

14. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden:

Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden Rose Mary nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat Rose Mary nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. Rose Mary behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Geen enkele bestelling kan worden geplaatst dan na kennisname en aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden.

15. Vragen of klachten:

De Klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht. Wanneer de Klant met hoedanigheid als consument niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van de Klantendienst, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de Klant een klachtenformulier downloaden. Dit formulier kan per e-mail naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL worden teruggestuurd. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht. Woont de Klant niet in België, dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij de Klantendienst terecht. Wanneer de Klant daar geen oplossing voor het conflict bereikt, kan hij/zij voor online aankopen ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn eigen taal.

16. Privacy en bescherming van persoonsgegevens:

Het gebruik van de in deze Algemene Voorwaarden omschreven dienstverlening vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is uitermate belangrijk voor Rose Mary. Rose Mary maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de Klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. Rose Mary verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring Rose Mary. De Privacyverklaring is online te raadplegen of kan worden opgevraagd via de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De Klant verbindt zich ertoe de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde Rose Mary toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.

close menu